Plenary Speakers

Esko Kauppinen


Aalto University
 

Kenji Hata


National Institute of AIST
 

Don N. Futaba


National Institute of AIST
 

Yury Gogotsi

Drexel University
 

Chang Liu


Institute of Metal Research, CAS
 

Jin Zhang

Peking University
 

Zheng Hu


Nanjing University
 

Fei Wei


Tsinghua University
 

Yugang Wang


Peking University
 

Xinglong Wu

Nanjing Univerisity

Xin Guo


Huazhong University of Science & Technology

Yufeng Zheng

Peking University
 

Xingwang Zhang


The Institute of Semiconductors, CAS
 

Anping Huang

 

Beihang University

Xiubo Tian


Harbin Institute of Technology
 

Liuhe Li

 

Beihang University

Invited Speakers

Keynote Speakers

Rong Xiang


The University of Tokyo
 

Wei-Hung ChiangNational Taiwan University of Science and Technology 
 

Zengfeng Di


Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS
 

Jingbi You

The Institute of Semiconductors, CAS
 

Fei Ma


Xi'an Jiaotong University

Zhitian Liu

Wuhan Institute of Technology
 

Yanwen Ma


Nanjing University of Posts and Telecommunications
 

Yihe Zhang


China University of Geosciences, Beijing
 

Yinhua Zhou


Huazhong University of Science and Technology

Jianglan Shui


Beihang University
 

Sida Luo

Beihang University

Ye Xu

Beihang University
 

Weibang Lv

 

The Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, CAS
 

Tao Chen

 

Tongji University
 

Song Liu

 

Hunan University
 

Bin Zhao

 

University of Shanghai for Science and Technology
 

Lianwei Wang

 

East China Normal University
 

Xuefeng Yu

 

The Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS
 

Jiyang Fan

 

Southeast University
 

Gaoshan Huang

 

Fudan University
 

Jiangtao Di

 

The Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, CAS
 

Dawei Liu

 

Huazhong University of Science and Technology
 

Renyuan Zhang

 

Tongji University
 

Zhongzhen Wu

 

Peking University Shenzhen Graduate School
 

Sumio Iijima


Meijo University

 

Topic:
 

Paul K. Chu

City University of Hong Kong

 

Topic:
 

本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by 五叶草互联